Košík

Obchodné podmienky

Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.airfitting.sk , ktorého prevádzkovateľom je AIRFITTING Piešťany s.r.o.,Hodžova 20, 921 01 Piešťany, IČO: 46854550, IČ DPH: SK 2023611095 zapísaný na Okresnom súde Trnave, vložka číslo: 30151/T, (ďalej len predávajúci).

Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a jeho zákazníkov (kupujúcich). Kontakt na predávajúceho – email: support@airfitting.sk, telefón: 0907/551 698, 0908 529 841

Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami, zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami,  zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.

Objednávky a uzatvorenie kúpnej zmluvy

Objednávka kupujúceho predstavuje návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho s návrhom kúpnej zmluvy kupujúcemu t.j. záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho. Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

Odstúpenie od zmluvy – vrátenie tovaru

Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku ruší. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť alebo nepokračovať v poskytovaní služby, vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo za službu alebo preddavok (vrátane poštovného, ktoré kupujúci zaplatil pre doručenie tovaru k nemu), ktorý spotrebiteľ uhradil za tovar alebo za službu vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru alebo služby. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ len v tom prípade, ak výrobok plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný. Prejav vôle k odstúpeniu od zmluvy zašle spotrebiteľ na adresu prevádzkovateľa internetového obchodu. Pri požadovaní vrátenia peňazí je nutné s tovarom odoslať aj pokladničný doklad resp. faktúru, ktorá Vám bola dodaný. Zásielku je potrebné poslať doporučene bez dobierky.

Nevyzdvihnutie objednanej zásielky

Pri neprevzatí tovaru, ktorý je predmetom kúpnej zmluvy vzniknutej na základe objednávky kupujúceho v internetovom obchode www.airfitting.sk , je predávajúci oprávnený požadovať po kupujúcom náhradu škody vo výške nutne vynaložených nákladov súvisiacich s plnením z právoplatne vzniknutej kúpnej zmluvy vo výške 15 EUR. V prípade, že Vám nie je doručené oznámenie o uložení zásielky do 7 dní od zrealizovania objednávky, vzniká povinnosť kontaktovať predajcu a požiadať o podacie číslo zásielky. Následne si ísť zásielku prevziať na dodaciu poštu. Nedoručenie oznámenia o uložení zásielky neoprávňuje zásielku neprevziať.

Záverečné ustanovenia

Objednávka kupujúceho je po svojom potvrdení ako uzatvorená zmluva medzi kupujúcim a predávajúcim archivovaná za účelom jej splnenia a ďalšej evidencie. Jednotlivé technické kroky smerujúce k uzatvoreniu zmluvy sú spotrebiteľovi známe z vlastného procesu uskutočnenia objednávky. Zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku.

Kupujúci má možnosť opravovať chyby, ktoré vznikli pri zadávaní údajov pred podaním objednávky. Tieto obchodné podmienky umožňujú spotrebiteľovi ich archiváciu a reprodukciu. Obchodné podmienky platia od 01.03.2017.

Kupujúci odoslaním objednávky dáva súhlas so spracovaním údajov podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

Ochrana osobných údajov

Naša spoločnosť spracuváva informácie o zákazníkoch v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov, v platnom znení. Kupujúci uzatvorením zmluvy súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním osobných údajov v databáze prevádzkovateľa až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním doručeného na adresu sídla spoločnosti AIRFITTING s.r.o. alebo elektronicky na email info@airfittnig.sk. Osobné údaje kupujúcich prevádzkovateľ nepredáva žiadnej ďalšej osobe, výnimku tvoria externí dopravcovia, ktorým sú osobné údaje predávané za účelom splnenia objednávky, teda doručenia tovaru kupujúcemu. Vaše údaje spracovávame pre účely vybavenia a doručenia Vašej objednávky, prípadne informovanie o akciách, novinkách a zľavách. Tieto údaje sú taktiež nutné pre náš účtovný a fakturačný systém. Údaje sú uchovávané v chránenej databáze na našom serveri, aby ste ich nemuseli nanovo zapisovať pri každej návšteve. Svoje údaje a ďalšie nastavenia môžete kedykoľvek zmeniť, alebo aktualizovať prostredníctvom e-mailu alebo po prihlásení do svojho konta. V prípade, že si želáte zrušiť svoju registráciu, požiadajte nás o to e-mailom. Vaše konto bude deaktivované.

Tieto zásady obsahujú podrobnosti o tom, ako táto webová stránka používaja súbory cookie. Ak navštívite našu webovú stránku a v prehliadači je povolené prijímanie súborov cookie, považujeme to za prijatie našich podmienok používania súborov cookie.

ČO SÚ SÚBORY COOKIE A AKO FUNGUJÚ?

Airfitting s.r.o. – Podmienky používania webovej stránky
1. PREVÁDZKOVATEĽ– Airfitting s.r.o., Hodžova 20, 921 01 Piešťany, IČO: 46854550, IČ DPH: SK2023611095 ako prevádzkovateľ (ďalej len „prevádzkovateľ“) garantuje bezpečnosť a ochranu zverených osobných údajov v plnom súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien.
2. COOKIES – Pri použití webových stránok www.airfitting.sk dochádza k ukladaniu súborov cookies (drobných súborov, ktoré zabezpečujú analyzovanie aktivity užívateľa na webstránke), pomocou ktorého užívateľ k týmto stránkam pristupuje. Podmienky cookies sú nasledovné:
o Užívateľ má vždy možnosť vyjadriť svoj súhlas alebo odmietnuť ukladanie súborov cookies, a to nastavením svojho webového prehliadača – povolením alebo naopak odmietnutím ukladania cookies.
o V prípade udelenia súhlasu (povolenia cookies) môžu byť na elektronickom zariadení užívateľa ukladané:
a) dočasné súbory cookies, ktoré sa pri vypnutí internetového prehliadača užívateľa automaticky vymažú,
b) dlhodobé súbory cookies, ktoré v internetovom prehliadači užívateľa zostávajú zachované aj po vypnutí zariadenia, pomocou ktorého užívateľ pristupuje k webovým stránkam www.airfitting.sk (tieto cookies môže užívateľ kedykoľvek vymazať).
o Svojím súhlasom užívateľ zároveň povoľuje, aby prevádzkovateľ súbory cookies využil na vlastné analytické účely, a na účely cielenej reklamy partnerov, s ktorými má uzatvorené osobitné dohody o zobrazovaní reklamy na webstránkach. Súhlas užívateľa trvá po dobu zachovania nastavení jeho internetového prehliadača max 2 roky od posledného udelenia súhlasu. Zmenou nastavení internetového prehliadača užívateľa alebo zákazom používania súborov cookies súhlas užívateľa zaniká.
o Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za ukladanie súborov cookies na internetových stránkach tretích osôb, alebo využitie súborov cookies uložených na koncovom zariadení užívateľa tretími osobami.
o V prípade odmietnutia súhlasu (odmietnutia cookies vo webovom prehliadači) prevádzkovateľ nemôže garantovať úplnú funkčnosť web stránky www.airfitting.sk.
3. BEZPEČNOSŤ STRÁNKY – Webstránka www.airfitting.sk používa pri pripojení užívateľa a prenose údajov šifrované pripojenie SSL, ktoré znemožňuje prístup tretích osôb k prenášaným údajom. Databázy prevádzkovateľa obsahujúce osobné údaje sú chránené šifrovaním a neverejnými prístupovými údajmi v súlade s najnáročnejšími technickými štandardami.
4. KONTAKTNÉ ÚDAJE – Užívateľ pri svojej návšteve a ďalšom používaní webových stránok www.airfitting.sk môže kontaktovať prevádzkovateľa a poskytnúť mu svoje osobné údaje na účely spätného kontaktovania.
• Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Právnym základom spracúvania údajov poskytnutých užívateľom je v takomto prípade oprávnený záujem prevádzkovateľa kontaktovať užívateľa a poskytnúť prípadné odpovede alebo poradenstvo.
• Osobné údaje, ktoré môže užívateľ poskytnúť prevádzkovateľovi, sú:
1. meno a priezvisko [nevyhnutné]
2. e-mailová adresa [nevyhnutné]
3. telefónne číslo [nevyhnutné]
• SPRÁVNOSŤ – Dobrovoľným poskytnutím osobných údajov užívateľ prehlasuje, že poskytnuté údaje sú správne, pravdivé a aktuálne.
• TRVANIE SPRACOVANIA – Osobné údaje budú spracované iba na dobu nie viac ako 3 roky.
• ÚČEL – Účelom spracovania osobných údajov užívateľa je spätné kontaktovanie užívateľa.
5. NEWSLETTER – Užívateľ – dotknutá osoba pri svojej návšteve a ďalšom používaní webových stránok www.airfitting.sk môže prevádzkovateľovi poskytnúť svoje osobné údaje. K poskytnutiu osobných údajov užívateľa môže dôjsť pri dobrovoľnej registrácii k odberu newsletteru za pomoci e-mailovej adresy, z ktorej možno určiť jeho totožnosť, alebo pri dobrovoľnom vyplnení kontaktného formulára . Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Nevyhnutnou podmienkou spracúvania osobných údajov užívateľa prevádzkovateľom na účel zasielania newsletteru je udelenie súhlasu užívateľa so spracúvaním osobných údajov v nevyhnutnom rozsahu a zasielaním marketingových správ, pričom tento súhlas je jediným právnym základom spracúvania údajov poskytnutých užívateľom (e-mailovej adresy).
• Užívateľ na zabezpečenie oprávnenia prevádzkovateľa spracúvať poskytnuté osobné údaje musí vyjadriť svoj súhlas s uchovávaním a ďalším spracovaním získaných osobných údajov, v rozsahu nevyhnutnom pre dosiahnutie účelu stanoveného v tomto článku.
• TRVANIE SÚHLASU – Súhlas užívateľa podľa predošlého odseku nadobúda platnosť okamihom dobrovoľného poskytnutia súhlasu zaškrtnutím príslušného políčka v online formulári a trvá po dobu troch rokov alebo do odvolania súhlasu užívateľom. Prevádzkovateľ má právo spracúvať poskytnuté údaje počas trvania súhlasu.
• SPRÁVNOSŤ – Dobrovoľným poskytnutím osobných údajov užívateľ prehlasuje, že poskytnuté údaje sú správne, pravdivé a aktuálne, v opačnom prípade zodpovedá za prípadnú škodu, ktorú uvedením nesprávnych, nepravdivých alebo neaktuálnych údajov môže prevádzkovateľovi spôsobiť. Užívateľ je povinný nahlásiť prevádzkovateľovi akúkoľvek zmenu svojich poskytnutých osobných údajov.
• PRENOS ÚDAJOV A AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE – Osobné údaje užívateľa nebudú zverejnené ani poskytnuté tretím osobám, nebudú prenášané do krajín mimo Európskej únie, ani na základe nich prevádzkovateľ nebude automatizovaným spôsobom prijímať rozhodnutia dôležité pre užívateľa.
• DÔVOD – Dôvodom spracovania osobných údajov užívateľa je umožnenie odberu ním vyžiadaného e-newsletteru zasielaním takého email newsletteru prevádzkovateľa na kontaktné adresy poskytnuté užívateľom.

6. POUČENIE O PRÁVACH DOTKNUTEJ OSOBY. Práva užívateľa v súvislosti s ochranou osobných údajov upravujú najmä ustanovenia článkov 12 až 22 GDPR, v znení neskorších zmien.
Ako užívateľ máte najmä právo na základe emailovej žiadosti zaslanej prevádzkovateľovi na e-mail info@airfitting.sk požiadať
1. potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o Vás spracúvané
2. prístup k Vašim osobným údajom a informáciám o nich
3. opravu vašich osobných údajov
4. obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov, najmä ak sú nesprávne,
5. vymazanie Vašich osobných údajov, ak ste odvolali súhlas so spracúvaním,
6. prenesenie Vašich osobných údajov inému prevádzkovateľovi.
Rovnako máte právo písomne alebo e-mailom (na adresu alebo email info@airfitting.sk):
1. odvolať Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov, s účinnosťou odo dňa doručenia oznámenia, ak sa spracúvanie osobných údajov vykonáva na základe súhlasu, pričom zákonnosť spracúvania pred doručením oznámenia o odvolaní súhlasu bude zachovaná,
2. ak sa spracúvanie osobných údajov nevykonáva na základe Vášho súhlasu, namietať proti spracúvaniu z dôvodov týkajúcich sa Vašej osobnej situácie alebo ak máte podozrenie, že sa údaje spracúvajú nezákonne.
Máte tiež právo podať Úradu na ochranu osobných údajov, ako dozornému orgánu pre Slovenskú republiku, sťažnosť alebo podnet na prešetrenie spracúvania Vašich osobných údajov.
Práva užívateľa a/alebo člena môžu byť obmedzené, ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného predpisu, ich uplatnením by bola porušená ochrana užívateľa alebo by boli porušené právo a sloboda iných osôb.
Súbory cookie tretích strán
Pre  meranie štatistík návštevnosti používame aplikáciu  Google Analytics od spoločnosti Google. Viac o tom ako používa spoločnosť Google súbory cookie sa dočítate tu.

Platobné a dodacie podmienky

Kúpnu cenu uhradí kupujúci pri preberaní objednaného tovaru resp. vopred pri platbe bankovým prevodom, prípadne pri osobnom odbere. Objednaný tovar je zasielaný na dobierku alebo doporučene. Doklad o zaplatení dobierky Vám vydáva pošta.

Tovar je doručovaný prostredníctvom doručovacej spoločnosti Slovenská pošta. Dodacia lehota je pri každom produkte odlišná, je vždy uvedená pri každom produkte jednotlivo. Ak je tovar skladom, dodacia lehota je približne do 5 pracovných dní v ojedinelých prípadoch sa môže dodacia doba predĺžiť, takéto prípady Vám budú oznámené telefonicky, alebo prostredníctvom emailu.

Cena za dopravu a balné je pri jednej objednávke 5,90 € pri výrobkoch do hmotnosti 10 kg. Pri vyšších hmotnostiach bude balné a doprava kalkulovaná osobitne.

Reklamačný poriadok

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru lebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické hodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby ukončenia reklamačného konania (odovzdanie opraveného výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie) sa do záručnej doby nepočíta. V prípade výmeny veci za novú, začína plynúť nová záručná doba od jej prevzatia.

Pri uplatnení reklamácie spotrebiteľom počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Pri uplatnení reklamácie spotrebiteľom po 12 mesiacoch od kúpy, keď ju predávajúci zamietol, predávajúci je povinný v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova. Počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď, ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

Postup pri reklamácii

1. vyplňte reklamačný formulár
2. tovar zašlite zabalený v obale vyhovujúcom preprave spolu s popisom vady a dokladu o kúpe (faktúra) na adresu: AIRFITTING Piešťany s.r.o., Hodžova 20, 921 01 Piešťany (nie na dobierku!).
3. do zásielky uveďte dôvod reklamácie, vašu adresu, a telefonický kontakt
4. k reklamácii uvádzajte ID Vašej objednávky